Nya regler för terrängskoter den 1 oktober 2009

Fordonsslaget terrängskoter delades den 1 april 2009 upp i två nya fordonsslag: snöskoter och terränghjuling. Uppdelningen gäller för nytillkomna fordon som registrerats i vägtrafikregistret från och med 1 april 2009.

  • En snöskoter definieras som ett terrängmotorfordon som är avsett för färd på snötäckt mark och som är försett med band och medar.
  • En terränghjuling definieras som ett annat terrängmotorfordon än en snöskoter och används för person- eller godsbefordran på barmark och är försett med hjul.

Nya förarbevis med foto och namnteckning

För att få köra snöskoter och terränghjuling krävs från och med 1 oktober 2009 förarbevis för respektive fordonsslag. De nya förarbevisen kommer att innehålla fotografi och namnteckning av innehavaren.

Utbildning och prov för att få förarbevis

Efter den 1 oktober ska du för att få ett förarbevis genomgå en godkänd utbildning och avlägga ett godkänt kunskapsprov. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment. Det kan även finnas en möjlighet att övningsköra. Du får övningsköra endast under uppsikt av en behörig utbildare. Privat övningskörning kommer inte att vara tillåten.

För att få övningsköra för snöskoter och terränghjuling ska du vara 15 år och 9 månader eller äldre. För att få avlägga provet ska du ha fyllt 16 år och genomgått utbildningen. När du har avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer anordnaren av provet att rapportera detta till Transportstyrelsen, som då skickar hem en ansökningsblankett till dig för utfärdande av förarbeviset. Transportstyrelsen tar ut en tillverkningsavgift för förarbeviset.

Förarbevis kan återkallas

Från och med 1 oktober 2009 kommer förarbevis att kunna bli föremål för varning och återkallelse, om man gjort sig skyldig till trafikbrott. De nya reglerna omfattar också tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter.

Nuvarande förarbevis

Om du har den nuvarande typen av förarbevis för terrängskoter, som utfärdats av Vägverket och Transportstyrelsen, kommer det förarbeviset att fortsätta vara giltigt för både snöskoter och terränghjuling. Men det kommer att behöva bytas in mot ett nytt förarbevis, med fotografi och namnteckning, senast den 31 december 2012. Mer information om utbytet kommer att publiceras på körkortsportalen efter den 1 oktober 2009.
Körkort och traktorkort utfärdade före den 1 januari 2000 ger även i fortsättningen rätt att köra både snöskoter och terränghjuling.

Registrering av fordon i vägtrafikregistret

Redan registrerade terrängskotrar i vägtrafikregistret behåller sina tidigare fordonsslag. Några ändringar av kategori kommer inte att vara aktuella. Däremot kommer inga nya fordon att registreras i kategorin terrängskoter.

Källa: www.korkortsportalen.se