topomssco

SSCOs verksamhetsinriktning

SSCOs verksamhetsidé
– SSCOs mål är en trygg och säker snöskotertrafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt.
– SSCO ska öka människors vilja att ställa krav på och förmåga att själva bidra till varaktiga förbättringar i ledsystem och utbildning.
– SSCO ska ständigt förbättra och utveckla förarbevisutbildningen.
– SSCO ska sträva efter att alla som åker snöskoter har förarbevis.

Förutsättningar och visioner
– SSCO ska utveckla, stimulera, stödja och samordna det frivilliga säkerhetsarbetet.
– En av grundförutsättningarna är att, säkerheten delas mellan enskilda trafikanter och systemutformare.
– Systemutformare är alla de som genom sin yrkesmässiga verksamhet påverkar snöskotertrafikens säkerhet, dvs politiker, ledhållare, myndigheter, landsting, kommuner, industri, företag och organisationer.
– Varje systemutformare har ett ansvar för att bidra till ett säkrare ledsystem och ansvaret åvilar systemutformarens ledning.
– En viktig del av SSCOs arbete är att, på olika sätt stimulera till dessa förändringar och förbättringar av ledsystemet.
– Snöskotertrafikanterna har skyldighet att följa systemets regler, och när så sker har systemutformarna skyldighet att utforma systemet så säkert att, konsekvenserna av en olycka inte leder till svåra hälsoförluster. För att på sikt uppnå en snöskotertrafik utan dödade och allvarligt skadade är båda parter lika viktiga och båda måste ta sitt ansvar. Vägledande för SSCOs arbete är att påverkan av systemutformarna och trafikanterna måste gå hand i hand för att säkerhetsarbetet ska vara framgångsrikt.
– SSCO formulerar själv sitt uppdrag genom verksamhetsidé och inriktning.
– SSCO eftersträvar samverkan och dialog med alla aktörer på trafiksäkerhetsarenan.
– SSCO finansieras i hög utsträckning dels genom avgifter för förarbevisprov och dels genom olika projektstöd.

Prioriterade områden
I ett såväl kort som långt perspektiv är det absolut nödvändigt att trafikantbeteendet förbättras genom att laglydnaden ökar. Om alla snöskoterförare alltid körde med laglig hastighet, alltid körde nyktra skulle ett av målen vara till stor del uppfyllt. En hundraprocentig laglydnad kan dock endast uppnås genom mer eller mindre tvingande teknik, såsom effektbegränsare och alkolås. Men tekniken är ännu inte av tillräcklig kvalité, och har inte acceptans bland snöskoterägare. Merparten av beteendeförbättringen måste därför ske med de traditionella metoderna utbildning, lagstiftning, effektivare övervakning och information. En förstärkt trafiksäkerhetsutbildning i förarbevisutbildningen, är en mycket viktig komponent för att uppnå detta.

Ökad trafiknykterhet och drogfrihet.
Målet är att öka trafiknykterheten. Trots en allmän vetskap om alkoholens betydelse för dödstalet i snöskoterrelaterade olyckor, finns tendenser till en ökad trafikonykterhet. Kraftfulla insatser är nödvändiga för att motverka denna ökning och vända trenden.

Paraplyorganisation
SSCO består av medlemmar som främst ingår i organiserade snöskoterföreningar, men även företag och enskilda. I egenskap av paraplyorganisation ska SSCOs roll vara att driva säkerhetsarbetet genom att skapa ett mervärde för medlemmarna samt att ge dessa förutsättningar till utveckling och till ett ökat engagemang. För detta krävs att SSCO, både på nationell och lokal nivå, skapar former för att möjliggöra medlemmarnas delaktighet i planerings- och genomförandeprocessen av det frivilliga säkerhetsarbetet.
I rollen som paraplyorganisation krävs vidare att SSCO skapar förutsättningar för medlemmarna att, bli delaktiga i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Detta är en viktig förutsättning för ett ökat och breddat engagemang hos medlemmarna.
SSCOs medlemmar besitter en unik kompetens. Detta förhållande ska SSCO som paraplyorganisation, både på nationell och lokal nivå, på bästa sätt tillvarata. Att mobilisera många människor för en idé och gemensamma handlingar är en förutsättning för framgång. I rollen som paraplyorganisation krävs för detta en kontinuerlig kommunikation med medlemmarna. Ett effektivt genomförande av paraplyrollen kräver ett samarbete med andra organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda på både nationell och lokal nivå.

Opinion, information och politisk påverkan
Effekterna av SSCOs arbete uppstår dels genom att SSCO lyckas påverka systemutformare att prioritera säkerhet högre, och dels genom att enskilda snöskotertrafikanter påverkas till ett säkrare beteende. Påverkan sker på alla nivåer, centralt, regionalt och lokalt, genom förtroendevalda, frivilliga och SSCO- företrädare. Påverkan sker genom att SSCOs synpunkter framförs i massmedia, vid sammankomster, i remissvar, genom utbildning, genom personlig kommunikation och i lokala föreningar. Att skapa redaktionellt intresse och utrymme för säkerhet i snöskotertrafiken i media, är en effektiv metod för opinionsbildning. Det är viktigt att medlemmarnas insatser i det arbete som får mediautrymme framhålls. Medlemmarnas klubbtidningar och annan information når ett mycket stort antal människor.
SSCO ska bidra till att antalet artiklar och debatter om säkerhet i medlemmarnas informationsmaterial ökar.

Övergripande mål:
SSCO ska vara en aktör som bidrar till att antalet avsiktsförklaringar ökar i landet, såväl lokalt som regionalt och nationellt samt att avsikterna genomförs.

1 Opinionsbildning – granskning
Att skapa redaktionellt intresse och utrymme för trafiksäkerhet i media är en effektiv metod för opinionsbildning.

Mål:
Att SSCO ökar omfattningen av det opinionsbildande arbetet. Detta ska bl a uppnås genom att:
– Ett kortfattat bakgrundsmaterial som visar vad som behövs för att nå säkerhetsmålen tas fram.
– Valet av aktörer som ska granskas och undersökas är strategiskt underbyggt En utgångspunkt är att redan tagna avsiktsförklaringar nationellt ska leda till motsvarande på regional/lokal nivå.
– Planerad samordning sker.

2. Medlemmar och nätverk
SSCOs nätverk består av medlemmar från hela landet. Medlemmarna är, ingående i lokala snöskoterföreningar, organisationer och företag med snöskoterintressen.

Mål:
Att antalet medlemmar ska öka. Detta ska bl a uppnås genom att:
– SSCO, både på nationell och lokal nivå, genomför samlingar för snöskoteråkare, där förutsättningarna för medlemskap inom ramen för nationell och lokal samling klargörs.

3. Utbildning
SSCOs intention är att, så många som möjligt som ämnar framföra en snöskoter, innehar förarbevis för snöskoter/terrängskoter.

Mål:
Att alla som skall köra snöskoter har förarbevis. Detta ska bl a uppnås genom att:
SSCO, både på nationell och lokal nivå, arbetar för att informationen om nödvändigheten, och lagkraven, för förarbevis, når alla. Dels genom information medialt, och dels genom påverkan av högstadie- och gymnasieskolor.

Östersund den 31 oktober 2006

Gunnar Hedin